Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας υπόκειται στους όρους που ακολουθούν. Για τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας απαιτείται να προηγηθεί η ανάγνωση, κατανόηση και πλήρης αποδοχή των όρων χρήσης. Σε περίπτωση που ο χρήστης/ επισκέπτης δεν αποδέχεται τους όρους χρήσης ή έστω και μέρος αυτών, οφείλει να απόσχει από την χρήση της ιστοσελίδας human-perfection.gr
Ο διαχειριστής της ιστοσελίδας διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση τους παρόντες όρους χρήσης. Οι χρήστες της ιστοσελίδας παρακαλούνται να αναγιγνώσκουν τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας κάθε φορά που χρησιμοποιείται, καθώς με τη χρήση της τεκμαίρεται η ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσης.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Copyright)

Το σύνολο του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας (που ενδεικτικά περιλαμβάνει κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες, σχέδια, video, ήχους κλπ.), με εξαίρεση όσων ρητά αναφέρονται ή σαφώς προκύπτουν ότι αποτελούν πνευματικά δικαιώματα τρίτων, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ΧΙΟΥΜΑΝ ΠΕΡΦΕΚΤΙΟΝ και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο. Η ΧΙΟΥΜΑΝ ΠΕΡΦΕΚΤΙΟΝ διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα αναφορικά με το περιεχόμενο και τα αντίγραφα που δημιουργούνται βάσει αυτού. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Το περιεχόμενο υπόκειται σε μεταβολές χωρίς ειδοποίηση κατά την κρίση της Human Perfection. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες της παρούσας ιστοσελίδας και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιριών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και οι εν λόγω φορείς υπέχουν την σχετική ευθύνη.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη της παρούσας ιστοσελίδας υπόκειται στους κείμενους όρους χρήσης και το ισχύον εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του διαχειριστή της ιστοσελίδας να αναθεωρεί τους όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Οι χρήστες της ιστοσελίδας παρακαλούνται να αναγιγνώσκουν τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας κάθε φορά που χρησιμοποιείται, καθώς με τη χρήση της τεκμαίρεται η ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσης.
Η Human Perfection επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών της παρούσας ιστοσελίδας, όταν οι ίδιοι τα παρέχουν με σκοπό την παροχή των υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά. Προσωπικά δεδομένα είναι τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την γνωστοποίηση ή εξακρίβωση της ταυτότητας, δηλαδή η ταυτότητα του προσώπου μπορεί να προσδιορισθεί αμέσως ή εμμέσως, ιδίως βάσει αριθμού ταυτότητας ή βάσει ενός ή περισσότερων συγκεκριμένων στοιχείων που χαρακτηρίζουν την υπόστασή του από άποψη φυσική, βιολογική, ψυχική, οικονομική, πολιτιστική, πολιτική ή κοινωνική. Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγονται στην ιστοσελίδα είναι τα ακόλουθα:

  • Ονοματεπώνυμο
  • Πατρώνυμο και μητρώνυμο
  • Επάγγελμα
  • Διεύθυνση και αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας (φαξ)
  • Ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail)

Η Human Perfection δεν θα διαθέτει προς πώληση ή άλλως διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/χρηστών της ιστοσελίδας σε τρίτους, που δεν σχετίζονται με την ίδια, χωρίς την συγκατάθεση του επισκέπτη/χρήστη, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων μόνο προς τις αρμόδιες αρχές. Η Human Perfection έχει το δικαίωμα να επεξεργάζεται το τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν γνωστοποιήσει οι επισκέπτες/ χρήστες για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών της.

Περιορισμός ευθύνης της Human Perfection

Η Human Perfection δεν εγγυάται για την αρτιότητα, ορθότητα, μη παραβίαση ή καταλληλότητα του περιεχομένου της αυτού για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό. Η Human Perfection δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων της ιστοσελίδας στις οποίες προβαίνει αυτοβούλως και με την αποδοχή των παρόντων όρων. Επίσης, η Human Perfection δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται αδιάκοπα, χωρίς σφάλματα, ότι τα τυχόν σφάλματα θα διορθώνονται ή ότι θα δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που της τίθενται. Δεν εγγυάται ούτε ότι η ιστοσελίδα ή οποιοσδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών/ χρηστών παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια προγράμματα. Για τυχόν ζημία από τα προαναφερόμενα δεν ευθύνεται η Human Perfection και δεν προβλέπεται καμία αποζημίωση εκ μέρους της.

Δυνατότητα υποβολής σχολίων

Έπειτα από τα περισσότερα κείμενα στην ιστοσελίδα μας υπάρχει η δυνατότητα υποβολής σχολίων από τους χρήστες/επισκέπτες της ιστοσελίδας. Ο διαχειριστής της ιστοσελίδας διατηρεί το δικαίωμα να προβεί άμεσα, αναιτιολόγητα και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση στην διαγραφή οποιουδήποτε σχολίου κρίνει ότι δεν πληροί τις προϋποθέσεις της ιστοσελίδας, ειδικά εάν αυτό είναι προσβλητικό, υβριστικό, ειρωνικό, μειωτικό προς τρίτους ή την παρούσα ιστοσελίδα.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Εφαρμόζεται το σχετικό ισχύον εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο. Ειδικότερα τυγχάνει εφαρμογής ο Ν. 2251/1994 περί προστασίας του καταναλωτή και δη το άρθρο 3Ε του ίδιου νόμου, σύμφωνα με το οποίο, εκτός των εξαιρέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 3ιβ, ο καταναλωτής διαθέτει προθεσμία 14 ημερολογιακών ημερών για να υπαναχωρήσει από την εξ αποστάσεως σύμβαση ή τη σύμβαση εκτός εμπορικού καταστήματος χωρίς να αναφέρει τους λόγους και χωρίς καμία επιβάρυνση πέρα από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 3θ παράγραφος 2 και στο άρθρο 3ι.

Οι διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση της ιστοσελίδας από τον επισκέπτη ή χρήστη αυτής διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και υπάγονται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας.